Algemene Voorwaarden

Torylus Strategy Consulting

Algemene Voorwaarden Torylus Strategy Consulting

1. Definities
1.1. opdracht: het leveren van organisatieadvies in de ruimste zin van het woord ten behoeve van het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken.
1.2. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die als wederpartij van Torylus Strategy Consulting een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht of het verzoek heeft gedaan tot het uitvoeren van een opdracht.
1.3. opdrachtnemer: Torylus Strategy Consulting, die de opdracht heeft aanvaard en onder zijn verantwoordelijkheid uitvoert.
1.4. opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens Torylus Strategy Consulting belast is met de uitvoering van de opdracht.
1.5. overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard in de zin van artikel 7:400 BW.
1.6. partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Torylus Strategy Consulting, vertegenwoordigd door Torylus B.V., hierna te noemen ‘opdrachtnemer’. Uitdrukkelijk is uitgesloten enige andere opdracht aan Torylus B.V. of aan een aan Torylus B.V. gelieerd handelsmerk, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2. De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes en werkzaamheden in het kader van een opdracht van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten strekkend tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een opdracht voor opdrachtgever, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen partijen, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 2 en 7:409 BW is hierbij uitgesloten.
2.3. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde algemene voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
2.4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2.5. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst van opdracht nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.

3. Totstandkoming van de opdracht
3.1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging (schriftelijk, per e-mail, mondeling) door opdrachtnemer is ontvangen.
3.2. Als de door opdrachtgever ondertekende opdracht (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.3. Alles dat tussen partijen is besproken vóór de totstandkoming van de opdracht of opdrachtbevestiging wordt buiten beschouwing gelaten bij de reikwijdte van de opdracht, tenzij dat schriftelijk in de opdrachtbevestiging is opgenomen. De opdracht of opdracht- bevestiging treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, offertes, afspraken en mededelingen met betrekking tot het onderwerp van de opdracht.
3.4. Indien wet- of regelgeving, een toezichtkader of een gedragscode van toepassing zijn voor opdrachtnemer en/ of de opdrachtuitvoerders die op grond van de opdracht werkzaamheden verrichten, maken deze wet- of regelgeving, kaders en codes deel uit van de opdracht en opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.

4. Terbeschikkingstelling van onder meer informatie, (persoons)gegevens, medewerkers en werkruimte opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden op adequate wijze kan uitvoeren. Opdrachtgever stelt daartoe onder meer tijdig en rechtmatig de benodigde informatie, feiten, (persoons)gegevens, omstandigheden, middelen, faciliteiten en medewerkers ter beschikking die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht en verleent waar nodig toegang tot de locatie(s) van opdrachtgever.
4.2. Opdrachtnemer mag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zonder nader onderzoek of controle uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie of verwerking ervan.
4.3. Door het verstrekken van persoonsgegevens aan opdrachtnemer staat opdrachtgever ervoor in dat hij voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat het verstrekken van deze persoonsgegevens en de opdracht of het verzoek aan opdrachtnemer tot verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy beleid van opdrachtgever.
4.4. Indien opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht niet, dan wel niet tijdig of niet volledig voldoet aan de voorgaande bepalingen, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de kosten ten gevolge van de vertraging bij opdrachtgever in rekening te brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

5. Geheimhouding
5.1. Opdrachtnemer spant zich in om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.
5.2. Opdrachtuitvoerders zijn verplicht tot geheimhouding en tot zorgvuldigheid in het omgaan met alle gegevens van opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer verplicht alle opdrachtuitvoerders deze geheimhoudingsverplichting na te leven en spant zich ervoor in te zorgen dat opdrachtuitvoerders de verplichting nakomen.
5.3. De geheimhoudingsverplichting legt opdrachtgever door aan de door of namens opdrachtgever in te schakelen derden.
5.4. Opdrachtgever of de door of namens hem ingeschakelde partijen mogen zonder toestemming van opdrachtnemer geen mededelingen doen of informatie openbaren aan derden over rapporten, documenten, (concept) adviezen, persoonsgegevens of andere schriftelijke informatie of uitingen die door opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld in het kader van de opdracht anders dan ten gevolge van een wettelijke- of beroepsplicht, of in de situatie dat de informatie reeds gerekend kan worden tot openbare informatie zonder daarbij de geheimhoudingsplicht te schenden.
5.5. Opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer gegevens of informatie die namens of door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn verstrekt mag gebruiken en openbaren aan derden, onder voorwaarde dat deze gegevens of informatie geanonimiseerd of niet herleidbaar zijn, voor onderzoeks- en adviesdoeleinden op het gebied van onder meer benchmarking, statistiek, data-analyse en het ontwikkelen van technieken, tools of methodes.

6. Intellectueel eigendom
6.1. Modellen, instrumenten, methodieken, software, (beeld)merken, ontwerpen en andere producten die opdrachtnemer gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld en/of deel uitmaken van de offerte of de uitvoering van de opdracht en die in het adviesrapport of in andere resultaten (van onderzoek) zijn opgenomen, blijven het eigendom van Torylus Strategy Consulting, ook indien de opdracht tussentijds beëindigd wordt.
6.2. Verdere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of exploitatie door opdrachtgever of door of namens een hem ingeschakelde derde kan alleen met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 5.4.

7. Uitvoering van de opdracht
7.1. De opdracht zal naar beste inzicht en vermogen alsmede volgens redelijke eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd worden door of namens opdrachtnemer.
7.2. Opdrachtnemer zal zich in redelijkheid inspannen om de opdracht en/of overeengekomen diensten of producten, conform de opdrachtbevestiging of andere schriftelijke afspraken, te verrichten dan wel op te leveren, tenzij partijen expliciet schriftelijke afspraken hebben gemaakt over het te behalen resultaat.
7.3. Alle werkzaamheden die in het kader van een opdracht door opdrachtuitvoerders worden verricht, worden in beginsel geacht handelingen door of namens opdrachtnemer te zijn.
7.4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij uitvoering van de opdracht andere personen, rechtspersonen of derden in te schakelen. De keuze van de door opdrachtnemer in te schakelen andere personen, rechtspersonen of derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld.
7.5. Bij de uitvoering van de opdracht kan van opdrachtuitvoerders die niet betrokken zijn geweest bij de uitvoering van eerdere of andere opdrachten voor opdrachtgever, niet verwacht worden dat zij bekend zijn met informatie of gegevens of hierover beschikken.
7.6. Tijdsplanning, kosten en kwaliteit van de opdracht kunnen worden gewijzigd in geval van tussentijdse aanpassing van de (omvang van de) opdracht, aanpak of werkwijze, op basis van schriftelijke overeenstemming tussen partijen. Opdrachtnemer zal deze wijzigingen in de overeenkomst van opdracht bevestigen en opdrachtgever zal zijn instemming met deze wijziging bevestigen. Indien opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn zijn instemming met de wijziging bevestigt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

8. Duur en afsluiting van de opdracht
8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever ermee akkoord dat de opdracht(uitvoering) is geaccepteerd en afgerond zodra opdrachtnemer aangeeft dat de opdracht definitief is opgeleverd, dan wel zodra opdrachtgever voor het eerst bedrijfsmatig gebruikmaakt van de resultaten van de opdracht, indien dit eerder plaatsvindt.
8.2. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor niet van tevoren exact kan worden aangegeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De doorlooptijd is mede afhankelijk van de kwaliteit van de informatie, feiten en middelen en de medewerking die Torylus Strategy Consulting verkrijgt van opdrachtgever. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, gelden daarom alleen als fatale termijnen indien deze termijnen zijn overeengekomen.
8.3. De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door opdrachtgever is voldaan. Indien opdrachtnemer niet binnen een termijn van 20 dagen na dagtekening van de eindafrekening een reactie ontvangt van opdrachtgever, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
9.1. Het is partijen toegestaan de overeenkomst voortijdig eenzijdig op te zeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere aanvullende overeenkomsten.
9.2. De wens tot opzegging dient schriftelijk, per e-mail of mondeling, voorzien van motivering aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Partijen mogen van de bevoegdheid tot opzegging slechts gebruikmaken indien, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de opzeggende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
9.3. De tot aan de opzegging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten worden door opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij aan opdrachtgever, indien mogelijk en onder voorbehoud, de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.
9.4. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, een en ander met behoud van rechten.
9.5. Opdrachtnemer kan de opdracht onmiddellijk geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, indien wet- of regelgeving, beleid of aanwijzingen van overheidswege of de zeggenschap over de opdrachtgever of een gelieerde partij zodanig wijzigt, dat de uitvoering van de opdracht niet meer uitvoerbaar is, dan wel onrechtmatig of in strijd is met relevante governancecodes, gedrags-, beroeps- of onafhankelijkheidsregels. Deze opzegging heeft geen terugwerkende kracht en opdrachtgever is aan opdrachtnemer het honorarium en alle overige overeengekomen kosten verschuldigd tot en met de opzeggingsdatum. Het honorarium en alle overige overeengekomen kosten zijn direct opeisbaar.

10. Honorarium
10.1. Opdrachtnemer dient in de overeenkomst met opdrachtgever op te nemen op welke wijze de berekening van het honorarium plaatsvindt. Het is ook mogelijk voor het honorarium een vast bedrag af te spreken. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het honorarium niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden van opdrachtnemer.
10.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, brengt opdrachtnemer overhead- en projectgebonden kosten (zoals kosten voor secretariaat, reisuren, reis- en verblijfkosten, kosten huur locaties en apparatuur) en eventuele declaraties van derden in rekening aan opdrachtgever.
10.3. Torylus Strategy Consulting is gemachtigd alle gehanteerde tarieven één keer per jaar te indexeren aan de hand van de door het CBS vastgestelde prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening.
10.4. Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is begonnen, onder meer door het plannen of houden van gesprekken, uitvoeren van een documentenstudie of het geven van advies, stemt opdrachtgever ermee in dat de opdracht begint op het moment dat deze werkzaamheden zijn gestart en zal opdrachtgever deze werkzaamheden vergoeden tegen de gebruikelijke kosten, ook in het geval er geen opdracht tot stand komt.
10.5. Tenzij anders overeengekomen, mag geen rente worden doorberekend in het honorarium.
10.6. Het honorarium, eventueel vermeerderd met overhead- en projectgebonden kosten zoals vermeld in 10.2 en declaraties van eventuele derden, worden per afgesproken periode of na voltooiing van de opdracht aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan Torylus Strategy Consulting verschuldigde bedragen, voor zover de werkzaamheden btw-plichtig zijn, wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
10.7. Indien opdrachtgever een controle wenst te laten uitvoeren door een registeraccountant op de factuur van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer hieraan in redelijkheid medewerking verlenen. De kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

11. Annulerings- en verschuivingskosten
11.1. Bij opdrachten die betrekking hebben op onder meer adviestrajecten, interim management, maatwerkopdrachten, begeleiding of coaching, kan opdrachtgever kosteloos een voorstel doen tot het wijzigen van de datum van opdrachtuitvoering, onverminderd het bepaalde in 11.3, tot uiterlijk vier weken voor de overeengekomen datum van opdrachtuitvoering. De wijzigingen worden overeengekomen in goed overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Indien een dergelijke wijziging wordt voorgesteld door opdrachtgever tussen vier tot twee weken respectievelijk binnen twee weken voor de overeengekomen datum van opdrachtuitvoering, is opdrachtgever 25% respectievelijk 50% van het honorarium aan opdrachtnemer verschuldigd voor de extra inspanningen van opdrachtnemer.
11.2. Indien annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de overeengekomen datum van opdrachtuitvoering of indien opdrachtgever de uitvoering van de opdracht tussentijds in deze periode beëindigt, wordt 100% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht bij opdrachtgever.
11.3. Indien opdrachtnemer namens de opdrachtgever een locatie en bijbehorende arrangementen heeft verzorgd respectievelijk dit op verzoek van opdrachtgever wordt gewijzigd, worden de volledige boekings-, wijzigings- of annuleringskosten daarvan altijd aan opdrachtgever in rekening gebracht.

12. Betaling
12.1. Opdrachtgever dient te allen tijde, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum, de factuur te voldoen op een door opdrachtnemer daartoe aangewezen bankrekening. De bedragen die per factuur in rekening zijn gebracht bij opdrachtgever zijn na verzending aan opdrachtgever direct opeisbaar. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever of gezamenlijke opdrachtgevers niet op.
12.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het opdrachtnemer toegestaan, nadat opdrachtnemer opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, opdrachtgever de wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling in rekening te brengen.
12.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor zover redelijk, die opdrachtnemer moet maken als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever.
12.4. Opdrachtnemer mag een (aanvullende) zekerheid eisen in een door opdrachtnemer aan te geven vorm, mocht opdrachtnemer dat nodig achten. Bij het niet nakomen van het stellen van een (aanvullende) zekerheid door opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, onverwijld zijn werkzaamheden op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

13. Klachten
13.1. Indien opdrachtgever een klacht heeft over verrichte werkzaamheden in het kader van de opdracht of over een factuurbedrag, dient hij binnen veertien dagen de klacht schriftelijk (per e-mail) aan opdrachtnemer kenbaar te maken.
13.2. Indien opdrachtgever aantoont dat hij de vermeende tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon vaststellen, kan hij binnen veertien dagen na vaststelling de vermeende tekortkoming schriftelijk (per e-mail) alsnog aan opdrachtnemer kenbaar maken.
13.3. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat Torylus Strategy Consulting de klacht gegrond acht en er over een gewijzigde betalingsverplichting overeenstemming bestaat.
13.4. Indien opdrachtnemer van mening is dat de klacht terecht is, kan opdrachtnemer kiezen voor aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren dan wel het opnieuw uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden, dan wel besluiten de opdracht niet meer of slechts gedeeltelijk uit te voeren met restitutie van een evenredig deel van het reeds door opdrachtgever betaalde honorarium.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop opdrachtgever in het kader van de opdracht mag vertrouwen.
14.2. Deze aansprakelijkheid voor de schade is beperkt tot de hoogte van het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer in het kader van de opdracht van opdrachtgever heeft afgesproken voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
14.3. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat over de laatste zes maanden is gedeclareerd.
14.4. Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. Na deze termijn vervallen de rechten van opdrachtgever jegens opdrachtnemer.
14.5. Indien opdrachtgever zich baseert op, handelt of nalaat op basis van een concept- of mondeling advies van opdrachtnemer, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en draagt opdrachtgever zelf hiervan onder meer de juridische, organisatorische en financiële gevolgen. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen voor derden, voortvloeiende uit de door opdrachtgever uitgevoerde adviezen van opdrachtnemer. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever en derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
14.6. Wordt de opdracht uitgevoerd ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de opdracht voor alle betrokken opdrachtgevers gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken opdrachtgevers zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.
14.7. Opdrachtnemer en opdrachtuitvoerders en door of namens opdrachtnemer ingeschakelde entiteiten zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verstrekking van onrechtmatige, valse, misleidende of onvolledige (persoons)gegevens of informatie of documentatie door opdrachtgever of door of namens hem ingeschakelde derden.
14.8. Opdrachtnemer en opdrachtuitvoerders en door of namens opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor beperkingen in het gebruik en verlies van (persoons)gegevens, welk verlies door opdrachtgever voorkomen had kunnen worden door het op een adequate manier maken van onder meer een juiste back-up en opslagmethoden in overeenstemming met de gebruikelijke marktpraktijken of daarvoor geldende normen.
14.9. Opdrachtgever verbindt zich de kosten te vergoeden die door opdrachtnemer redelijkerwijs worden gemaakt ter nakoming van bij of krachtens de wet, arbitrage of rechterlijk vonnis of in een andere bindende uitspraak opgelegde verplichtingen tot verstrekking van informatie of (persoons)gegevens in een procedure die juridisch gezien niet tegen de opdrachtnemer is gericht. Het gaat hierbij onder meer om kosten van juridische bijstand, proceskosten, onderzoekskosten of kosten voor het inschakelen van derden.
14.10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van en stelt opdrachtnemer schadeloos voor alle door opdrachtnemer geleden schade in verband met claims van derden in verband met de opdracht, behoudens voor zover bij onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

15. Geschillen
15.1. In de situatie dat er een geschil ontstaat tussen partijen in het kader van de opdracht, zullen partijen proberen dit geschil onderling te schikken.
15.2. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het geschil worden voorgelegd aan een in onderling overleg aan te wijzen onafhankelijke adviseur/mediator.
15.3. Indien het alsnog niet lukt om tot overeenstemming te komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.
15.4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in 15.1, indien één van beide partijen dit in een aangetekende brief aan de wederpartij bericht.

16. Belangenverstrengeling en verbod op omkoping
16.1. Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
16.2. Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat er geen belangenverstrengeling in welke vorm dan ook zal plaatsvinden tijdens de onderhandelingen over de totstandkoming van de overeenkomst noch bij de uitvoering van de opdracht.
16.3. In geval van mogelijke of schijn van belangenverstrengeling en/of conflicterende belangen zal dit voor het aangaan van de overeenkomst worden gemeld en worden besproken tussen partijen.
16.4. Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat het belang van de cliënt wordt gediend en dat zijn eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.

17. Vermeldingen in uitingen van opdrachtnemer
17.1. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) opdrachtgevers van opdrachtnemer ter indicatie van onze ervaring alsmede voor interne doeleinden van opdrachtnemer.

18. Toepasselijk recht
18.1. Op elke overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

V230320

Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging