Gedragscode

Torylus Strategy Consulting

 

Torylus Strategy Consulting neemt de volgende gedragsregels in acht bij de uitvoering van opdrachten:

1. Torylus Strategy Consulting houdt zich in haar praktijkuitoefening aan de wet en werkt in de geest van deze Gedragscode.

2. Torylus Strategy Consulting zet haar (des)kundigheid en werkcapaciteit zo goed mogelijk in voor de uitvoering van de opdracht.

3. Torylus Strategy Consulting aanvaardt alleen die opdrachten, waarvan zij er van uit gaat dat zij op basis van haar kennis en ervaring daarvoor voldoende deskundig is. Torylus Strategy Consulting benoemt in de offerte, dan wel in de opdrachtbevestiging, wat de opdrachtgever in de specifieke opdrachtsituatie mag verwachten. Torylus Strategy Consulting voorkomt, zoveel als in redelijkheid mogelijk is, dat de opdrachtgever aan haar advies meer waarde hecht dan op grond van haar (des)kundigheid en/of op grond van de in het kader van de opdracht te verrichten/verrichte werkzaamheden is gerechtvaardigd.

4. Torylus Strategy Consulting neemt zorgvuldigheid en geheimhouding in acht met betrekking tot vertrouwelijke dan wel concurrentiegevoelige informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen (tenzij Torylus Strategy Consulting op grond van een wettelijke regeling gehouden is informatie daaromtrent te verschaffen en/of het belang van de uitvoering van de opdracht dit vordert). Bij het verstrekken van die informatie zet Torylus Strategy Consulting zich in dat deze niet naar de bron is te herleiden (tenzij daarvoor door de bron toestemming is gegeven, de informatie via openbare bronnen bekend is, of een wettelijke regeling Torylus Strategy Consulting daartoe verplicht).

5. Alvorens een opdracht te aanvaarden, spant Torylus Strategy Consulting zich in dat er over de inhoud en de uitvoeringscondities van de opdracht duidelijke overeenstemming is tussen de opdrachtgever en Torylus Strategy Consulting. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die wijziging van de overeenkomst noodzakelijk maken, overlegt Torylus Strategy Consulting daarover tijdig met de opdrachtgever. Torylus Strategy Consulting zorgt er voor dat eventuele wijzigingen voor alle partijen duidelijk zijn.

6. Torylus Strategy Consulting spreekt de opdrachtgever aan op haar handelwijze indien deze zich niet als een goed opdrachtgever gedraagt, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt tijdens de voorbesprekingen, geen verantwoord opdrachtenbeleid voert en/of niet de nodige zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in acht neemt bij het verstrekken van informatie en/of de opdracht(en).

7. Torylus Strategy Consulting spant zich naar beste vermogen om het resultaat te realiseren, dat bij de opdracht wordt beoogd (inspanningsverplichting).

8. Torylus Strategy Consulting heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, indien op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht) of indien er met de opdrachtgever een onoplosbaar verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd.

9. Torylus Strategy Consulting zal bij het uitbrengen van een offerte een honorarium aanbieden dat in overeenstemming is met de te verrichten diensten en de aanvaarde opdracht. Torylus Strategy Consulting zal bij het factureren een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de te verrichte diensten en de aanvaarde opdracht. De grondslag van het honorarium wordt gevormd door de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en gemaakte kosten, tenzij Torylus Strategy Consulting en de opdrachtgever hiervan, voorafgaand aan de opdracht expliciet zijn afgeweken.

10. Torylus Strategy Consulting sluit een opdracht af met een verzoek aan de opdrachtgever om een schriftelijke of mondelinge evaluatie te geven over de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

11. Torylus Strategy Consulting zal gedurende minimaal twee jaar na afsluiting van de opdracht de documentatie van de door hem uitgevoerde opdracht (doen) bewaren, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Zij zorgt ervoor dat van haar archief geen misbruik kan worden gemaakt.

12. Torylus Strategy Consulting handelt integer. Torylus Strategy Consulting kan zich in redelijkheid verantwoorden voor haar doen en laten bij het verwerven, aangaan en uitvoeren van opdrachten. Zij houdt zich aan de adviesrelatie verbonden geschreven en ongeschreven normen en maakt geen oneigenlijk gebruik van haar bevoegdheden of positie.

13. Voor Torylus Strategy Consulting staat bij de uitvoering van de opdracht het belang van de opdracht centraal, tenzij dit belang in strijd is met de wet, de goede zeden en de openbare orde dan wel met de onafhankelijkheid van Torylus Strategy Consulting of anderszins in redelijkheid niet van Torylus Strategy Consulting kan worden verlangd. Torylus Strategy Consulting aanvaardt geen opdracht en beëindigt een reeds in uitvoering zijnde opdracht indien hem duidelijk is geworden dat de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft of gebruik maakt van onwettige methoden.

14. Torylus Strategy Consulting baseert en onderbouwt haar conclusies op verantwoorde wijze. Torylus Strategy Consulting houdt, voor zover dat in redelijkheid mogelijk is en met inachtneming van de eigen onafhankelijkheid, rekening met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. Torylus Strategy Consulting is bij het uitvoeren van de opdracht zorgvuldig met het geven van oordelen over personen.

15. Torylus Strategy Consulting staat als opdrachtnemer onafhankelijk tot haar opdracht. Torylus Strategy Consulting vermijdt belangenverstrengeling en houdt zoveel afstand tot haar opdracht en haar opdrachtgever en diens organisatie, dat zij haar (des)kundigheid onbelemmerd kan aanwenden. Torylus Strategy Consulting aanvaardt geen opdracht of beëindigt een lopende opdracht indien onafhankelijke oordeelsvorming voor de opdracht om welke reden dan ook niet (meer) mogelijk is.

In deze Gedragscode zijn de volgende definities gehanteerd:
• De “opdracht” is de overeenkomst, zoals gesloten tussen Torylus Strategy Consulting en de opdrachtgever om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van organisatieadvies te verrichten.
• De “opdrachtgever” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot opdracht is gesloten of werd, of werd beoogd te worden gesloten.
• De “opdrachtnemer” is Torylus Strategy Consulting.
• “Organisatieadvies” is het ten behoeve van een opdrachtgever leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken van bestuur, beleid, organiseren en functioneren, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen. Deze dienstverlening geschiedt vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever.

Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging