Disclaimer,

Merken en Copyright

Disclaimer
Hoewel Torylus Strategy Consulting zich naar alle redelijkheid inspant om juiste en actuele informatie op deze website op te nemen, doen zich soms fouten of omissies voor. Bezoekers of klanten kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Torylus Strategy Consulting behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Torylus Strategy Consulting sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw toegang tot of gebruik van deze site. Het is niet de bedoeling van deze disclaimer om de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarin uitsluiting van aansprakelijkheid volgens de Nederlandse wet niet is toegestaan.

Merken
Torylus® is een gedeponeerd Uniemerk bij de European Union Intellectual Property Office. Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

© Torylus Strategy Consulting 2024
De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Torylus Strategy Consulting. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torylus Strategy Consulting is het niet toegestaan de inhoud van deze website voor welk doeleinde dan ook te verveelvoudigen, te verspreiden, door te zenden of beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook.

Elke bezoeker van de website torylus.com wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging