Cases

Torylus Strategy Consulting adviseert en ondersteunt verenigingen en stichtingen hun strategie te (her) definiëren en te verfijnen, hun toegevoegde waardes naar hun achterban te vergroten en de toegevoegde waardes van hun achterban richting maatschappij te vergroten.

Diensten

In de loop der jaren is onder meer ervaring opgedaan met de volgende cases*:

Case: Strategische herijking

 

Issue

 • De organisatie zoekt naar het bieden van nieuwe toegevoegde waarde en andere vormen van inkomsten.

 

Doel

 • Het formuleren, vertalen naar de ‘operatie’ en uitvoeren van een nieuwe strategie.

 

Resultaat

 

 • De nieuwe meerjarenstrategie is (‘outside-in’) geformuleerd en vertaalt naar de operatie, met daarbij uitgebreide aandacht voor het betrekken van de medewerkers bij deze nieuwe strategie.
 • Belangrijk bij de nieuwe strategie was het toepassen van een digitale transformatie filosofie en het gebruik van ‘Lean’ principes.
 • De organisatie is in staat gebleken snel weer winstgevend te worden met behoud van alle strategisch relevante competenties.

Case: Fusie van verenigingen

Issue

 • In de sector zijn verschillende brancheverenigingen met overlap in leden, gemeenschappelijke knelpunten en zowel verschillende als gelijke competenties op bureauniveau.
 • Bundeling van krachten kan leiden tot meer schaalvoordelen, meer invloed vanuit de sector, meer toegevoegde waarde naar de leden toe en lagere contributies (voor een deel van de leden).

 

Doel

 • Verschillende brancheverenigingen bij elkaar brengen in één vereniging door middel van juridische fusie.

 

Resultaat

 • De verschillende brancheverenigingen zijn gefuseerd in één vereniging.
 • Bundeling van krachten heeft geleid tot meer schaalvoordelen, meer invloed vanuit de sector en meer toegevoegde waarde naar de leden toe.

Case: Heffingen in de sector

 

Issue

 • Er is een voorstel en een sterke lobby vanuit bepaalde belangen om in de sector heffingen te introduceren op bepaalde apparaten.
 • Deze heffingen hebben een direct kostprijsverhogend effect oplopende tot vele (tientallen) miljoenen te betalen door hetzij bedrijven of de klanten.
 • De sector heeft inhoudelijke en principiële bezwaren tegen de heffingen.
 • Regelgeving op dit terrein is niet geharmoniseerd in de EU. Daardoor bestaat er risico op parallel import voor de concurrenten.

 

Doel

 • Afstel of uitstel (met een aanmerkelijk lagere heffingen dan voorgesteld) van de heffingen voor de sector.

 

Resultaat

 • Uiteindelijk zijn de heffingen gekomen, maar wel met een vertraging van vele jaren en een aanmerkelijk lagere heffingen dan voorgesteld. Daarmee zijn vele (tientallen) miljoenen bespaard.

 

Case: Formuleren van een innovatie agenda

 

Issue

 • De brancheorganisatie wil samenwerking bevorderen tussen  bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

 

Doel

 • Versnellen van innovatie in sectoren, onder meer door het oplossen van van knelpunten in ‘ketens’, bedrijfsprocessen, organisaties en structuren.

 

Resultaat

 

 • Gerealiseerd is een nieuwe aanpak waarbij business cases besproken worden in een samenwerking bedrijfsleven-overheid-kennisinstellingen, gericht op het creeëren van best practices.
 • Ook is een nieuwe aanpak gerealiseerd waarbij knelpunten besproken worden in een samenwerking bedrijfsleven-overheid-kennisinstellingen, gericht op het snel oplossen van belemmeringen en delen van sectoroverschijdende oplossingen. 

Case: Ontwikkeling dienstencentrum

 

Issue

 • Belangrijk is dat zowel grote als kleine lidbedrijven bij de branchevereniging waar voor hun contributie krijgen. Voor grote bedrijven zijn vaak vooral public affairs op sectorniveau belangrijk, voor kleine(re) bedrijven vaak dienstverlening vanuit de branchevereniging.
 • De dienstverlening moet in principe het mogelijk maken de contributie geheel of significant te compenseren.

 

Doel

 • Opzetten van een professioneel dienstcentrum met voor de lid-bedrijven relevante diensten.

 

Resultaat

 

 • Het dienstencentrum is er gekomen met vooral nadruk op hoogwaardige juridische en HR dienstverlening. Met het aanbieden van mantelcontracten kregen de lid-bedrijven zinvolle kortingen op voor hen belangrijke diensten (of voor hun medewerkers).

Case: Strategie ontwikkeling jonge vereniging

 

Issue

 • De jonge branchevereniging zoekt naar een bestendige ontwikkeling voor de komende jaren, met meer professionaliteit en toegevoegde waarde naar de leden toe.
 • Het bestuur wil wat meer op afstand gaan staan, en meer overlaten aan het ‘bureau’

 

Doel

 • Strategische visie en roadmap voor de komende jaren.

 

Resultaat

 

 • Er is een strategische visie ontwikkeld inclusief nieuwe missie en visie, met definiëring van succesfactoren en valkuilen.
 • Er is samenwerking gezocht met name om de bureaufunctie verder te versterken.

Case: Werken in Nederland voor professional van buiten de EU

 

Issue

 • Er is een groot tekort aan gekwalificeerde medewerkers voor de sector.
 • Ook binnen Europa zijn deze gekwalificeerde medewerkers niet te vinden.
 • Buiten Europa zijn deze gekwalificeerde medewerkers wel te vinden, maar is het niet toegestaan op basis van bestaande wet- en regelgeving om deze medewerkers naar Nederland te halen.

 

Doel

 • Het mogelijk maken dat gekwalificeerde medewerkers van buiten de EU in Nederland in de sector mogen werken.

 

Resultaat

 • Er is wet- en regelgeving gekomen die het mogelijk heeft gemaakt dat gekwalificeerde medewerkers van buiten de EU in Nederland in de sector kunnen werken.

 

Case: Duurzaamheid

 

Issue

 • De branche gebruikt relatief veel energie, en wil sneller energie gaan besparen.

 

Doel

 • De branche wil een grote energie-besparing realiseren, zowel in de eigen sector, als in andere sectoren.
 • Bovendien wil de sector een verregaande CO2-reductie realiseren door zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. 

 

Resultaat

 

 • Een uitgebreide en gedetailleerde routekaart is opgesteld, in nauwe en intensieve samenwerking met toonaangevende bedrijven in de branche.
 • Concrete acties zijn geformuleerd om aan de slag te gaan; ten aanzien van energiebesparing zijn doelstellingen gekoppeld, die zijn vertaald naar concrete bedragen.
 • Uiteindelijk heeft de sector de energie-efficiency doelstellingen vijf jaar eerder bereikt dan de doelstelling was.

Case: Digitale Transformatie

 

Issue

 • De organisatie wil haar klassieke structuur en aanpak transformeren naar een klantgerichte, efficiënte en effectieve operatie.
 • De organisatie wil haar medewerkers in staat stellen tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken.

 

Doel

 • Tevreden klanten en medewerkers, gericht op snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden.
 • Organisatie met een substantieel lager kostenniveau, met tegelijkertijd een verbetering van de user-experience.

 

Resultaat

 

 • De organisatie is in staat geweest om zichzelf digitaal te transformeren (‘digital by default’).
 • Zowel de medewerkers- als de klantentevredenheid zijn gestegen.
 • De kosten zijn afgenomen, en de beheersbaarheid van en de controle over de organisatie zijn toegenomen.

Case: Ontwikkeling Privaat-Publieke samenwerking

 

Issue

 • Bedrijven in de sector zijn belangrijke leveranciers voor de overheid (op alle niveaus inclusief ZBO’s)
 • In de praktijk komen er spanningen voor tussen de overheid en bedrijven onder meer als gevolg van verschillen in opvattingen over goed opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap.
 • Op bepaalde terreinen is nauwe afstemming en samenwerking tussen bedrijven in de sector en de overheid (strategisch en operationeel) wenselijk.

 

Doel

 • Overheid en bedrijven in de sector bij elkaar brengen in een pre-competitieve setting, gericht op zinvolle discussie, bespreking van knelpunten en het zoeken van constructieve oplossingsrichtingen (met respect voor elkaar verschillende belangen en perspectieven).

 

Resultaat

 

 • Overheid en bedrijven in de sector zijn in een pre-competitieve setting op regelmatige basis bij elkaar gekomen voor een constructieve dialoog rond concrete vraagstellingen vanuit de overheid.
 • Nauwe afstemming en samenwerking tussen bedrijven in de sector en de overheid is tot stand gekomen op bepaalde (strategische) terreinen.

Case: Stakeholder management

 

Issue

 • De branchevereniging wil haar standpunten en wensen namens de branche terug zien in nieuw regeringsbeleid.

 

Doel

 • Het verwerken van standpunten en en wensen van de branche in partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen.

 

Resultaat

 

 • De branchevereniging heeft voorafgaand aan het opstellen van de partijprogramma’s een Branche Manifest opgesteld, en deze met de partijen breed gedeeld.
 • Vanuit het perspectief van de branche zijn de partijprogramma’s beoordeeld en becommentarieerd.
 • Voor nieuwe Tweede Kamerleden is een introductie opgesteld om kennis te maken met de branche.
 • In het regeerakkoord zijn standpunten van de branche verwerkt.

Case: Governance/ Spanning op bestuursniveau

 

Issue

 • Er is een een fundamenteel verschil van inzicht tussen de branchevereniging en het bestuur van rechtspersoon X, feitelijk en statutair verbonden aan de branchevereniging.
 • Rechtspersoon X overweegt zich los te maken van de branchevereniging.

 

Doel

 • Bestuur Rechtspersoon X moet de door de branchevereniging gewenste visie en missie onderschrijven en daarnaar handelen.

 

Resultaat

 

 • Vastgesteld is dat het Bestuur van Rechtspersoon X niet in functie kon blijven. Het nieuwe bestuur van Rechtspersoon X heeft de door de branchevereniging gewenste visie en missie onderschreven en daarnaar gehandeld.

Case: Register voor Professionals

 

Issue

 • Er is de wens om professionals te certificeren op een bepaald gebied.
 • Na certificering is de wens dat deze professionals zich kunnen registreren in een register.

 

Doel

 • Opzetten van een register voor gecertificeerde professionals op een bepaald gebied.

 

Resultaat

 

 • Het certificeringschema voor professionals is ontwikkeld en succesvol naar de markt gebracht.
 • Het register heeft vorm gekregen door de verlening van zogenaamde digital badges voor gecertificeerde professionals.

Case: Reorganisatie

 

Issue

 • Door het wegvallen van een significante stroom inkomsten loopt de continuïteit van de organisatie gevaar.

 

Doel

 • Kostenniveau van de organisatie in balans brengen met het verwachte nieuwe niveau van inkomsten met zoveel mogelijk behoud van vereiste competenties in de organisatie.

 

Resultaat

 

 • Na een stevige en ingrijpende reorganisatie is het kostenniveau van de organisatie in balans gebracht met het verwachte nieuwe niveau van inkomsten met zoveel mogelijk behoud van vereiste competenties in de organisatie om een nieuwe toekomst vorm te geven.

Case: Internationalisering

 

Issue

 • De ambitie is om de Nederlandse sector wereldwijd in de spotlights te zetten, en erkenning te krijgen voor alle innovaties en toegevoegde waardes.
 • Speciale aandacht voor risico management en afbreukrisico’s.

 

Doel

 • Het organiseren van een mondiaal aansprekend congres in Nederland.

 

Resultaat

 

 • Het mondiaal aansprekend meerdaags congres in Nederland met deelnemers uit bijna 100 landen is georganiseerd in een nauwe samenwerking met Nederlandse en lokale overheid, de EU en de sector nationaal en wereldwijd. Het congres heeft Europese erkenning gekregen als best practice.
 • De organisatie heeft plaatsgevonden in een stelsel van rechtspersonen,met speciale aandacht voor risico management en afbreukrisico’s.

* cases zijn geabstraheerd en geanonimiseerd.

Torylus Strategy Consulting levert innovatieve en effectieve oplossingen voor verenigingen en stichtingen. Torylus Strategy Consulting opereert op basis van haar kernwaarden Deskundigheid, Integriteit, Onafhankelijkheid en Zorgvuldigheid.

Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging